අවබෝධය

ඔබ සැමට අස්සලාමු අලෛකුම්

අර්ථය – ඔබ සැමට සාමය අත් වේවා.

මුළික සිද්ධාන්තය

“ඉස්ලාම්” යන වචනයේ අරුථය, ඉස්ලාමයේ ඉතිහාසය හා අනෙකුත් මූළික සිද්ධාන්ත පිළිබඳව හැදින්වීමක් මෙහි සිදු කෙරේ.…
පිටුවට

කුමක්ද මේ ශබ්දය?

මෙය පවසන වෙලාවේ දී සියලු වැඩ කටයුතු නවතා මෙයට හොදින් සවන් දීම මුස්ලිම් වරයෙකුට අනිවාර්ය වන අතර …
පිටුවට

වෙළඳාම

ඉස්ලාමයේ ඕනෑම කෙනෙකුට වෙළදාම කිරීමට අවසර ඇත. කාන්තාවක් වුවද පුජකයෙක් වුවද වෙළදාම කිරීමට අවසර ඇත…
පිටුවට

ඇයි මේ බුර්කාව ?

ඕනැම පුද්ගලයෙකු පළමුවෙන්ම තම මව් රටට ආදරය කර යුතු අතර රටේ නීතියට පළමුවෙන්ම අනුගත විය යුතු බව ඉස…
පිටුවට